ਵਰਤ ਦੇ ਬਿੰਦੂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ-ਜ-ਘੱਟ ਆਮ ਵੰਡ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ’ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

About