ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ

ਆਡੀਓ: ਖੇਤਰ ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਮਿਸਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ

About