ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ, ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਮੂਹਿਕ, “ਜਿਨਸੀ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ”)

§ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਨ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ

About